Lei de transparencia

Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de Transparencia e bo goberno

Orde do 3 de marzo de 2016 pola que se aproba o modelo normalizado de solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia.

INFORMACIÓN CORPORATIVA:

Contas Anuais 2015 FPGCJC

Memoria de actividades de cultura da Xunta de Galicia 2015. Páxinas 170 a 173: Fundación Pública Galega Camilo José Cela

Contas anuais 2014

Memoria de actividades de cultura da Xunta de Galicia 2014. Páxinas 173 a 176: Fundación Pública Galega Camilo José Cela.